رجوع به محتوا ↓

نتایج دور دوم از فرآیند پذیرش به داوطلبان اعلام شد

8 February 2022

Please enter an introduction for your blog post here.

نتایج مرحله ی دوم از فرآیند پذیرش از طریق پست الکترونیکی به تمام شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان دور اول ارسال شد. از منتخبین مرحله ی اول تقاضا میشود تا با رجوع به آدرس ایمیل خود از گرفتن نتایج اطمینان حاصل نمایند. اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ی برگزاری دور سوم فرآیند انتخاب در اسرع فرصت به اطلاع برگزیدگان میرسانیم.