رجوع به محتوا ↓

پرسنل مدارس

بزخی از پرسنل ۱۸ مدرسه UWC در زیر لیست شده اند: معلمان مجرب، مسئولان خوابگاه دلسوز، مدیران مدرسه متعهد، کتابخانه‌دارهای وارد به کار، و افراد خارق العاده دیگری که هر روز برای ارائه دادن بهترین تجربه UWC به دانش آموزانمان زحمت می کشند.