رجوع به محتوا ↓

قوانین رفتاری و زندگی در مدارس

همه مدارس UWC "قوانین مشترک رفتاری"، که توسط هیئت مدیره بین المللی UWC تصویب شده اند را اجرا می کنند. این مجموعه ارزش ها و دستورالعمل های مشترک به برای اینکه همه دانش آموزان در مدارس ما تجربه امن، رضایت بخش، و با رعایت حساسیت‌های فرهنگی  داشته باشند تصویب شده است. انتظار ما این است که همه اعضای UWC این قوانین مشترک رفتاری را هم در عمل و هم در باطن اجرا کنند.