رجوع به محتوا ↓

اصول راهنما

کمیته ملی UWC در ایران متعهد به وجود یک ساختار مدیریتی است که شفافیت و جوابگویی را تسهیل کند و با سیاست های مدیریتی کمیته ملی هماهنگ باشد. ما متعهد و پایبند به ارزش ها، اصول و سیاست های جنبش UWC هستیم.

تعهد های کمیته ملی UWC در ایران:

۱- اطمینان از امنیت اعضای خود

۲- پشتیبانی و پیشرفت دادن مهارت های اعضای خود

۳- اطمینان از شمول گرایی در ساختارها و اجرای فعالیت ها و مسئولیت های خود تا حد معقول و ممکن

۴- پایبند بودن به ماموریت، استراتژی و ارزش های مدون جنبش بین المللی UWC و در جریان گذاشتن دیگر اعصای کمیته ملی

۵- فعالیت مطابق با تمامی سیاست ها و پروتکل های مقرر توسط جنبش بین المللی UWC و تعهد به گزارش سالیانه به جنبش بین المللی UWC

۶- برقراری ساختار مدیریتی متناسب با فعالیت های کمیته ملی

۷- حمایت دوطرفه از کمیته های ملی دیگر، جنبش بین المللی UWC، مدارس UWC، دیگر اعصای UWC و همدیگر

۸- آگاه سازی، حمایت، و همکاری به موقع با جنبش جهانی UWC و دیگر اعصای UWC

۹- حل اختلاف به صورت محترمانه و شفاف و به موقع در صورت وقوع اختلاف یا درگیری با دیگر اعصای UWC