رجوع به محتوا ↓

ثبت درخواست پذیرش

جهت ثبت فرم تقاضانامه جهت تحصیل در مدارس ما در دوره‌ی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ میتوانید از ۳ سپتامبر ۲۰۲۳ / ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://apply.uwc.org/prog/united_world_college_iran_2024-2025_entry

متقاضیان تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ / ۲۷ مهر ۱۴۰۲ میتوانند فرم های خود را کامل و ارسال نمایند. کمیته از درنظر گرفتن افرادی که موفق به ثبت فرم های خود در این بازه‌ی زمانی نشوند به جد معذور است. 

جهت اطلاعات بیشتر از جزییات فرآیند پذیرش، مدارک مورد نیاز جهت تکمیل فرم ها، و پرسش به سوالات رایج به صفحات درج شده در سمت چپ مراجعه کنید.