رجوع به محتوا ↓

معیارهای مشمولیت

 

برای شرکت در فرآیند انتخاب UWC متقاضیان میبایست شرایط ذیل را دارا باشند:

۱- متقاضی میبایست بین سنین 15-17 سال باشد.

۲- متقاضی میبایست دارای شهروندی ایران يا مقیم ایران باشد.

 

تمامی اتباع خارجی مقیم ایران در صورت اثبات اقامت خود و داشتن شرط سن میتوانند در فرآیند انتخاب شرکت کنند.