رجوع به محتوا ↓

چشم انداز

تمرکز کمیته ملی UWC در ایران روی ایجاد یک رویه پایدار برای فراهم کردن و افزایش تعداد بورسیه های جزئی و کامل برای جوانان و دانش آموزان مصمم، با انگیزه، و فرهیخته در کشور است.

با رشد و بهسازی مداوم ساختار کمیته ملی، تعداد دانش آموزانی که پیشنهاد پذیرش در مدارس UWC دریافت کرده اند در دهه اخیر ۳۰۰ درصد رشد کرده است.

چشم انداز کمیته ملی این است که این روند علاوه بر پایداری به اصول شمول گرایی، شفافیت، و امنیت دانش آموزان، فارغ التحصیلان، و اعصای کمیته ملی، افزایش یابد.